SOKOLSKA ULICA 45, MARIBOR
OD PON-PET 7.00 - 17.00
070 842 123

Pogoji zasebnosti

Geoinstrument > Pogoji zasebnosti

  Pogoji zasebnosti podjetja ###NAZIV PODJETJA###

   

  POMEN POJMOV

  Pogoji zasebnosti

  Pogoji zasebnosti so interni akt podjetja ###NAZIV PODJETJA### (v nadaljevanju: obdelovalec) in veljajo za vsa
  pravna razmerja med njim in naročniki storitev (v nadaljevanju: upravljavec).
  Akt določa pravice in obveznosti obdelovalca in upravljavca pri upravljanju in obdelovanju osebnih
  podatkov posameznikov.

  Osebni podatek

  Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki je
  fizična oseba. Določen posameznik je tisti, katerega osebni podatki so določeni in obdelovani v skladu
  z nameni, ki jih določi upravljavec. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali
  posredno določiti ter njegove osebne podatke obdelovati v skladu z nameni, ki jih določi upravljavec.

  Posameznik

  Posameznik je vsaka fizična oseba, katere osebni podatki so obdelovani na zakoniti ali pogodbeni
  podlagi med upravljavcem in tem posameznikom ali na podlagi izrecne privolitve, ki jo je posameznik
  dal upravljavcu.

  Upravljavec

  Upravljavec določa namene in sredstva obdelave v okviru svoje registrirane dejavnosti in/ali zakonskih
  pooblastil. Posameznik je vnaprej seznanjen, kdo je upravljavec osebnih podatkov in kdo je
  obdelovalec njegovih osebnih podatkov.

  Obdelovalec

  Obdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu upravljavca, po njegovih navodilih, v
  okviru zakonitih namenov in načinov obdelave.

  Podobdelovalec

  Podobdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu in po navodilih obdelovalca, v okviru
  zakonitih namenov in načinov obdelave.

  Obdelava

  Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki
  ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje,
  strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s
  posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje,
  omejevanje, izbris ali uničenje.

  Omejitev obdelave

  Omejitev obdelave pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove
  obdelave v bodoče.

  Oblikovanje profilov

  Oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje
  uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za
  analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa,
  interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

  Psevdonimizacija

  Psevdonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih
  informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki,
  če se take informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje,
  da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

  Privolitev posameznika

  Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno,
  informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero
  z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo
  nanj.

  Kršitev varstva osebnih podatkov

  Kršitev varstva osebnih podatkov pomeni kršitev varnosti, ki povzroči namerno ali nezakonito uničenje,
  izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni
  ali kako drugače obdelani.

  OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

  Podatki obdelovalca

  Naslov: Sokolska ulica 45, Maribor
  Telefon: 070 842 123
  Email: info@geoinstrument.si
  Web: www.geoinstrument.si

  Podobdelovalci

  Obdelovalec ima sklenjene pogodbe o nadaljnji obdelavi osebnih podatkov posameznikov določenega
  upravljavca v primerih, ko ima za izvajanje svojih storitev zunanje obdelovalce, ki so v razmerju do
  upravljavca njegovi podobdelovalci. Obdelovalec je odgovoren za izbiro podobdelovalcev in skrbi, da
  so zavezani k enaki ali višji stopnji varovanja osebnih podatkov, kakor to določajo slovenski predpisi in
  predpisi Evropske unije. Obdelovalec obvešča upravljavca o svojih obstoječih obdelovalcih ter o
  vsakokratni zamenjavi obdelovalcev ali najemu novih obdelovalcev. To stori z najavo objave novih
  pogojev zasebnosti, v katerih navede nove obdelovalce ter da upravljavcu na voljo trideset dni časa,
  da se izreče o spremembah, jih potrdi ali nasprotuje.

  Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

  Obdelovalec ima pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov posameznikov določenega
  upravljavca v predhodno sklenjeni pogodbi med upravljavcem in obdelovalcem ali na podlagi drugega
  dogovora o naročilu storitve.

  Obdelovalec je odgovoren, da so upravljavci seznanjeni s tem aktom in drugimi akti obdelovalca,
  kolikor urejajo področje obdelave osebnih podatkov posameznikov in/ali pogojev poslovanja za
  izvajanje naročenih storitev.

  Upravljavec je odgovoren za zagotovitev ustreznih pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov
  (zakoniti interes, pogodbeni interes in/ali izrecna privolitev posameznika).

  Vrste osebnih podatkov

  Obdelovalec obdeluje tiste osebne podatke, ki mu jih posreduje upravljavec. Obdelovalec nikoli ne
  obdeluje drugih osebnih podatkov posameznikov določenega upravljavca.

  Nameni obdelave osebnih podatkov

  Obdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov določenega upravljavca le za namene, za katere
  mu je upravljavec dal navodilo. Obdelovalec nikoli ne obdeluje osebnih podatkov posameznikov
  določenega upravljavca za druge namene.

  Vloga upravljavca

  Upravljavec je dolžan obdelovalcu dajati navodila za obdelavo tistih osebnih podatkov posameznikov, s
  katerimi upravlja. Upravljavec mora obdelovalcu jasno in nedvoumno dati informacijo, katere vrste
  osebnih podatkov in za katere namene lahko obdeluje.

  Dokumentirana navodila upravljavca

  Po tem aktu je upravljavec dolžan obdelovalcu določiti vsebino in trajanje obdelave osebnih podatkov,
  naravo in namen obdelave, vrste osebnih podatkov ter kategorije posameznikov, na katere se
  nanašajo osebni podatki.

  Navodila upravljavca morajo biti dokumentirana, pri čemer so lahko dana v pisni obliki po navadni ali
  elektronski pošti, v primeru ustnih navodil pa obdelovalec zahteva še pisno potrditev po navadni ali
  elektronski pošti.

  Obdelovalec ni odgovoren za zakonitost navodil, ki jih prejme od upravljavca za obdelavo osebnih
  podatkov posameznikov določenega upravljavca.

  Zaupnost podatkov

  Obdelovalec zagotavlja, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k
  zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje ustrezen zakon. Obdelovalec ima sprejet notranji Pravilnik o
  varstvu osebnih podatkov ter od vseh zaposlenih in zunanjih sodelavcev pridobi pisno zavezo k
  zaupnosti podatkov, seznanitev s pravilnikom ter ustreznimi varnostnimi ukrepi, ki jih obdelovalec
  izvaja, da zagotavlja ustrezno stopnjo varnosti podatkov.

  Pravice posameznikov

  Obdelovalec tehnično poskrbi, da po navodilu upravljavca in v zakonitem obsegu, zagotovi podporo in
  tehnične rešitve ter končne podatke, ki jih upravljavec potrebuje, ko posamezniki pri upravljavcu
  izvršujejo eno ali več pravic, ki jim jih določa zakonodaja: pravica do popravka, pravica do izbrisa,
  pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov in pravica do ugovora.

  Izbris ali prenos podatkov

  Obdelovalec na podlagi predhodnega dokumentiranega navodila upravljavca izbriše ali vrne vse
  osebne podatke upravljavcu po zaključku storitve, ki jo za upravljavca izvaja ter uniči obstoječe kopije,
  razen v primerih, ko shranjevanje podatkov predpisuje zakonodaja.

  Dostop do informacij

  Obdelovalec zagotavlja upravljavcu vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti
  iz tega akta in zakonodaje, ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogoči
  izvajanje revizij, tudi pregledov, in pri njih sodeluje.

  VARNOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

  Varnost obdelave

  Obdelovalec in upravljavec ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja
  ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine
  posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, upravljavec in obdelovalec z izvajanjem
  ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov zagotovita ustrezno raven varnosti glede na tveganje,
  vključno med drugim z ukrepi, ki zajemajo:

  psevdonimizacijo in šifriranje osebnih podatkov,

  zmožnost zagotavljanja stalne zaupnosti in celovitosti, dostopnosti in odpornosti sistemov in storitev za
  obdelavo,

  zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali
  tehničnega incidenta,

  postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih
  ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave.

  Pri določanju ustrezne ravni varnosti se upoštevajo zlasti tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi
  nenamernega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa
  do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

  Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

  Obdelovalec ni zavezan k imenovanju osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov, ker obdelave
  ne opravlja kot javni organ ali telo, prav tako v temeljni dejavnosti ne izvaja obdelave, pri kateri bi bilo
  potrebno zaradi njihove narave, obsega in/ali namenov posameznike, na katere se nanašajo osebni
  podatki, redno in sistematično obsežno spremljati ter temeljna dejavnost obdelovalca ne zajema
  obsežne obdelave posebnih vrst osebnih podatkov.

  Varnostni ukrepi

  Obdelovalec zagotavlja ustrezne varnostne ukrepe pri obdelavi osebnih podatkov za zagotavljanje
  varstva osebnih podatkov. Varnostni ukrepi se redno spremljajo in posodabljajo skladno z razvojem
  tehnologije in zahtev zakonodaje.

  Obdelovalec upravljavca obvešča o varnostnih ukrepih ter ustreznih tehničnih rešitvah v ločenem
  dokumentu, ki je sestavni del teh pogojev zasebnosti, ki urejajo pravna razmerja med upravljavcem in
  obdelovalcem in Pravilnika o varstvu osebnih podatkov, ki ureja pravna razmerja med obdelovalcem in
  zaposlenimi, ki obdelujejo osebne podatke posameznikov določenega upravljavca.

  KONČNE DOLOČBE

  Zavezujoča narava pravnih pogojev

  1. Pogoji zasebnosti veljajo za vse upravljavce, s katerimi ima obdelovalec urejen pravno-poslovni
  odnos s pogodbo ali pisno preko elektronske pošte in jih upravljavci potrdijo preko elektronske pošte
  ter se šteje, da je bil sprejet aneks k obstoječemu pravnemu razmerju oziroma s pisnim aneksom k
  obstoječi pisni pogodbi, če upravljavec to zahteva.
  2. Pogoji zasebnosti so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi.
  3. Pogoji zasebnosti so sestavni del naročila storitve s strani upravljavca.
  4. Upravljavec potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji zasebnosti pred naročilom storitve (v
  pogodbi ali pisno preko elektronske komunikacije).

  Spremembe pogojev zasebnosti

  1. Obdelovalec pogoje zasebnosti redno posodablja z zakonskimi spremembami.
  2. Obdelovalec upravljavca obvešča o spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim
  sporočilom.
  4. Obdelovalec zagotavlja arhiv sprememb pogojev zasebnosti, ki je vsakemu upravljavcu
  dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov obdelovalca.

  Reševanje sporov

  Obdelovalec in upravljavec se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in
  sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v
  Republiki Sloveniji po sedežu obdelovalca.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.